Theo Điều 25 Thông tư số 58/2015/TT-BGTVT quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ, có quy định về thời hạn giấy phép lái xe như sau:

Xem thêm: Nâng bằng lái xe lên C, D, E, FC

Thời hạn đổi giấy phép lái xe

  • Giấy phép lái xe hạng A1, A2, A3 không có thời hạn.
  • Giấy phép lái xe hạng B1 có thời hạn đến khi người lái xe đủ 55 tuổi đối với nữ và đủ 60 tuổi đối với nam; trường hợp người lái xe trên 45 tuổi đối với nữ và trên 50 tuổi đối với nam thì giấy phép lái xe được cấp có thời hạn 10 năm, kể từ ngày cấp.
  • Giấy phép lái xe hạng A4, B2 có thời hạn 10 năm, kể từ ngày cấp.
  • Giấy phép lái xe hạng C, D, E, FB2, FC, FD, FE có thời hạn 05 năm, kể từ ngày cấp.

Khi đến hạn đổi bằng, bạn cần xem quy định thủ tục đổi bằng lái xe hết hạn trước khi đến cơ quan quản lý có thẩm quyền để đổi gplx.

Quy định về giấy phép lái xe hết hạn

  • Giấy phép lái xe (GPLX) đã hết hạn sử dụng dưới 3 tháng sẽ áp dụng quy định tại khoản 2 Điều 52 Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT: “Người có giấy phép lái xe quá thời hạn sử dụng dưới 03 tháng, kể từ ngày hết hạn, người có giấy phép lái xe bị hỏng được xét đổi giấy phép lái xe”.
  • Giấy phép lái xe (GPLX) quá thời hạn sử dụng từ 3 tháng trở lên sẽ áp dụng quy định tại khoản 1 Điều 52 Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT ngày 7/11/2012:
    • Quá hạn sử dụng từ 3 tháng đến 1 năm kể từ ngày hết hạn: phải thi sát hạch lý thuyết để cấp lại GPLX.
    • Quá hạn sử dụng trên 1 năm kể từ ngày hết hạn: phải thi sát hạch lý thuyết và thực hành để cấp lại GPLX

Save